Naar de startpagina
Naar de startpagina

Levering / Herroepingsrecht


1. Levering

Zodra de e-mail van verzendbevestiging van de bestelling verstuurd is, overeenkomstig artikel 6.3 van deze verkoopovereenkomst, verbinden Wij Ons ertoe de Goederen te leveren op het leveringsadres opgegeven tijdens het bestelproces.

De levering van het Goed gebeurt in een pakket, via de post, door tussenkomst van een door Ons ingeschakeld transportbedrijf op de leveringsplaats die U Ons heeft aangegeven.

De leveringstermijnen zijn over het algemeen 2 tot 9 werkdagen behoudens bijzondere andersluidende vermelding op de Site of in geval van overmacht.

U wordt uiterlijk aan het begin van het bestelproces geïnformeerd over eventuele leveringsbeperkingen/-problemen.

Onze leveringen zijn gratis vanaf een zeker bedrag aangeduid op de Site bij de bestelling (na aftrek van de aankoop-/kortingsbonnen en vóór toepassing van de leveringskosten). Voor alle andere bestellingen, worden de leveringskosten gefactureerd overeenkomstig de informatie vermeld op de Site bij de bestelling. Elk risico van verlies of beschadiging van de Goederen wordt op U overgedragen bij uw inontvangstneming van de Goederen, dat wil zeggen dat U, of een door U aangeduide derde die niet de transporteur is, de Goederen fysiek in ontvangst neemt.

Alle klachten met betrekking tot een gebrek van de geleverde Goederen, een onjuistheid in de hoeveelheden of een verkeerde referentie ten opzichte van de op de Site bevestigde bestelling, moeten na ontvangst van de Goederen per mail worden gemeld aan Onze klantendienst. Deze clausule heeft geen invloed op het herroepingsrecht en de wettelijke garanties die u, indien van toepassing, in overeenstemming met deze voorwaarden geniet.


2. Herroepingsrecht

2.1 Uw herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling te herroepen, zonder opgaaf van redenen, binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen, vanaf de dag waarop U, of een door U aangeduide derde die niet de transporteur is, het Goed fysiek in ontvangst neemt.

Om dit recht uit te oefenen moet U uw beslissing dat U zich wilt terugtrekken kenbaar maken vóór het verstrijken van de termijn van (30) dertig dagen: per e-mail aan het adres info@dgpharma.be . Deze mail bevat als onderwerp “herroepingsrecht”, ander inlichtingen in de mail zijn de besteldatum, de naam & het adres van de besteller en een kopie van de ontvangen bestelbevestiging in bijlage.

Onze klantendienst geeft de voorwaarden aan voor de terugzending van het Goed. Wij behouden Ons het recht voor retourzendingen die niet voldoen aan de vermelde voorwaarden te weigeren.

U verbindt zich ertoe Ons het Goed te retourneren, binnen een termijn van uiterlijk veertien (14) kalenderdagen volgend op de kennisgeving van uw wens tot herroeping.

De verzendkosten zijn voor Onze rekening als zich bij de verwerking en de levering van uw bestelling een probleem heeft voorgedaan dat aan Ons toe te schrijven is. Is dit niet het geval, dan zijn de rechtstreekse kosten van de terugzending voor uw rekening.

Wij betalen U het bij uw bestelling betaalde bedrag terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die verschuldigd zijn wanneer U een duurdere leveringswijze heeft gekozen dan de voorgestelde standaardleveringswijze), uiterlijk veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop Wij in kennis gesteld zijn van uw beslissing tot herroeping van deze overeenkomst. Wij behouden Ons echter het recht voor de terugbetaling uit te stellen tot Wij het Goed ontvangen hebben of tot U een bewijs heeft geleverd dat het Goed verstuurd is, waarbij de datum van het eerste feit wordt genomen. Wij gaan over tot de terugbetaling door hetzelfde betaalmiddel te gebruiken als dat wat U heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij Wij uitdrukkelijk een ander betaalmiddel overeenkomen met U.

U kunt verantwoordelijk worden gehouden voor de waardevermindering van het Goed die het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard, de kwaliteiten en het functioneren van het Goed vast te stellen


2.2 De uitzonderingen op het herroepingsrecht

De bestelling van de volgende Goederen geeft geen recht op herroeping:

• De Goederen waarvan het zegel verbroken is of die beschadigd zijn na de levering en die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen of met het oog op de bescherming van de gezondheid;

• Goederen gefabriceerd volgens uw specificaties of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;

• Goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou kunnen worden overschreden